فایل ارائه مدرسین سومین کنفرانس - 1395

صفحه اصلی > فایل ارائه مدرسین سومین کنفرانس - 1395

فایل ارائه مدرسین دوره‌های آموزشی جانبی سومین کنفرانس - 1395

رمز عبور فایل‌های زیر به اطلاع شرکت کنندگان در سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ارزش، رسیده است.

دکتر سید فرهنگ فصیحی:
قضاوت علمی و تکنیک‌هایی ساده برای تصمیم‌گیری و انتخاب بهترین

دکتر احد نظری:
مدیریت ریسک در پروژه ها

دکتر محسن عمادی:
پیاده‌سازی نظام ارزش در سازمان‌های بزرگ

مهندس مزدک عبایی:
انتخاب روش مناسب عقد قرارداد و تأثیر آن بر مدیریت پروژه