صلاحیت آموزش مهندسی ارزش در قوانین

صفحه اصلی > صلاحیت آموزش مهندسی ارزش در قوانین

صلاحیت آموزش مهندسی ارزش در قوانین کشور

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش به کارکنان دولت (رسمی، قراردادی و پیمانی)، مشمول قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت دستورالعمل‌های مرتبط با صلاحیت مدرسان و همچنین صلاحیت مؤسسات آموزشی شده‌اند.

الف) دوره آموزشی مهندسی ارزش در سرفصل‌های آموزشی کارکنان دولت:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور (مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، دوره آموزشی "مدیریت و مهندسی ارزش" را به عنوان دروس الزامی مدیران سطح میانی دستگاه‌های اجرایی می‌داند.
از طریق این لینک (صفحه 22)، دستورالعمل فوق، قابل مشاهده است.


ب) صلاحیت مؤسسات آموزشی:
ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است:

ماده 59: دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره: دستگاه های اجرایی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاه های مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.


بر اساس تبصره ماده 59، سه مجموعه می‌توانند خدمات آموزشی به کارکنان دولت ارائه دهند:
1) خود دستگاه اجرایی
2) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در قالب قرارداد با دستگاه اجرایی
3) مؤسسات و مراکز آموزشی که صلاحیت آن به تأئید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رسیده باشد.

سازمان مذکور در قالب اعطای گواهینامه، صلاحیت خود را به مؤسسات آموزشی، اعطا می‌کند و در سایت سازمان، اسامی مؤسسات را منتشر می‌کند.


نمونه صلاحیت
مؤسسات آموزشی از سازمان امور اداری و استخدامی کشورنمونه گواهی آموزشی دارای اعتبار آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت


ج) صلاحیت مدرسان:
مدرسان دوره‌های آموزشی می‌بایست از مرکز آموزش مدیریت دولتی، صلاحیت تدریس را دریافت کنند. در زیر، نمونه گواهی صلاحیت تدریس دوره‌ آموزشی مهندسی ارزش، آورده شده است.


نمونه گواهی صلاحیت مدرسین جهت تدریس به کارکنان دولت


کلیه دوره‌های آموزشی کنفرانس، دارای اعتبار مدرک آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت می‌باشد.
شما هم به جمع ما بپیوندید:


نمونه دوره آموزشی مهندسی ارزش برگزار شده در مردادماه 1396
(با اعتبار آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت)